Mobile menu

Algemene voorwaarden

Terug naar winkel

Algemene voorwaarden

De behandelaar hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

 • Algemeen

In deze voorwaarden wordt onder “de behandelaar” verstaan huidtherapeute I. Goosen (behandelaar), gevestigd te Venlo, aan de Ferdinand Bolstraat 45, 5914 XN.
De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Behandelaaren (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH. Tevens is de huidtherapeut aangesloten het Kwaliteitsregister Paramedici.

In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de behandelaar opdracht geeft tot behandeling. In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de behandelaar. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de behandelaar voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de behandelaar en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Overeenkomst

De overeenkomst tussen de behandelaar en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de behandelaar tot al dan niet geneeskundige behandeling. De behandelaar is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 • Privacy

Indien de cliënt akkoord gaat met behandeling bij behandelaar en tekent de overeenkomst (informed consent of consensusformulier) gaat cliënt akkoord met het privacybeleid wat u hier kunt downloaden: privacyverklaring.

 • Toestemming

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de behandelaar. De behandelaar kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de behandelaar om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelaar. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

 • Informatie

De cliënt dient de behandelaar op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 • Tarieven en zorgverzekering

Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 • Betaling

De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de behandelaar zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de behandelaar onder vermelding van het factuurnummer. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De behandelaar is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De behandelaar is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
Bij betalingsachterstand is de behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de behandelaar indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de behandelaar instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de behandelaar verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 • Annulering

In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de behandelaar af te zeggen. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de behandelaar het standaardtarief van € 25,00 per 30 minuten in rekening brengen. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door de behandelaar geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt of deze het antwoordapparaat inspreekt.

 • Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de behandelaar leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de behandelaar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De behandelaar is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de behandelaar.

 • Klachten

In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de behandelaar, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Deze onafhankelijke klachtencommissie zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Heeft u een geschil met de schoonheidsspecialiste dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de Anbos, branchevereniging. In deze folder staat uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.

 • Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 • Toepasselijk recht

Op de tussen de behandelaar en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 • Wijziging

De behandelaar behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.